O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปริมาณงานสถานศึกษา โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูตาม-ว21
อัตรากำลังครูตามจ18 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
สรุปครูเกษียณทดแทน10ปี โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
แบบประเมินครูผู้ช่วย