O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564
- รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- รายงานสรุปโครงการอบรมพัฒนาครู ปีการศึกษา 2564 
- รายงานสรุปโครงการสรรหากำลังและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564